Ogłoszenia

———————————————————————————————–

———————————————————————————————–

———————————————————————————————–

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 1. Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Zabratówce, 36-017 Zabratówka 41
 2. Określenie trybu zamówienia: W związku z realizacją projektu pn. „Budowa miejsca postojowego dla turystów w Zabratówce”. realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego, przeprowadzono postepowanie ofertowe o wartości nie przekraczającej 30 000 euro prowadzone z zachowaniem zasady konkurencyjności . Jako kryterium wyboru zostało zastosowane kryterium najniższa cena – 100%
 3. Nazwa zadania: „Budowa miejsca postojowego dla turystów w Zabratówce”
 4. W postepowaniu złożono 1 ofertę.
 5. Cena oferty wybranej (brutto) – 11 378,74 zł.
 6. Nazwa i adres oferenta, którego oferta została wybrana w postępowaniu: Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa „Meblo- Raj” Janusz Rajzer, 36-017 Zabratówka 209a

Zawiadomienie : https://drive.google.com/open?id=1f2uQi6j7jdzV3MH6wdshnVDS3m0cTi1M

———————————————————————————————–

Zaproszenie do złożenia oferty
dotyczące zamówień poniżej 30 000 euro

W związku z realizacją projektu, pn. „Budowa miejsca postojowego dla turystów w Zabratówce”. realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego, prosimy o składanie ofert na: budowę miejsca postojowego dla turystów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarte są w załącznikach do Zaproszenia projektem technicznym i przedmiarem robót.

Realizacja i przekazanie przedmiotu zamówienia powinno nastąpić najpóźniej w terminie do dnia 30.08.2019 r.

Termin płatności – 14 dni

Okres gwarancji – 36 miesięcy

 1. Ofertę należy przesłać/dostarczyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego: – osobiście na adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Zabratówce, Zabratówka 41, 36-017 Błędowa Tyczyńska, – drogą elektroniczną na adres: osp.zabratowka@gmail.com, -pocztą na adres: Ochotnicza Straż pożarna w Zabratówce, Zabratówka 41, 36-017 Błędowa Tyczyńska, z przybitą pieczątką firmy i podpisem osoby wypełniającej do dnia 17.06.2019 r. do godz. 15.00.
 2. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru.
 3. Wykonawca usługi zostanie wyłoniony w dniu 17.06.2019 r. w oparciu o najkorzystniejszą cenowo ofertę – cena brutto (PLN) – 100%.
 4. Oferent kalkulując cenę oferty zobowiązany jest do zawarcia w niej wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiot.
 5. Termin związania ofertą wynosi 1 m-c.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych ani wariantowych.
 7. Oferent ma prawo złoży tylko 1 ofertę.
 8. Wykonawca ma obowiązek wykonania wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie  ze złożoną ofertą, z niniejszym zakresem zadań, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które spełniają następujące warunki: -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia lub jego części podwykonawcom.
 10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: – jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, – zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 12. Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje się postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania bez jego wyboru.
 13. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku wyboru oferty. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
 14. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
 15. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zachowaniem formy pisemnej.
 16. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 17. Wybrany Oferent zostanie powiadomiony o wyborze jego oferty, co będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy/ złożeniem zamówienia.
 18. Składający ofertę musi przedłożyć: -wypełniony formularz ofertowy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) -kosztorys ofertowy

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Marek Czarnota     Tel. 518 509 551.                e-mail: osp.zabratowka@gmail.com      

 Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Projekt techniczny
 3. Przedmiar
 4. Wzór umowy

Dokumentacja: https://drive.google.com/open?id=19c7ma7AaL2fmlzfMg_806uk58edi_EYm